ขออนุญาตชิงโชค ส่งเสริมการขายสินค้าหรือบริการ

การชิงโชค เป็นการกำหนดให้ลูกค้า หรือผู้บริโภค ส่งชื้นส่วน ฉลาก แบบฟอร์ม ไปรษณียบัตร จดหมาย โดยการเขียนชื่อ ที่อยู่ลงบนชิ้นส่วนหรือแบบฟอร์มที่ผู้ขายได้กำหนดเพื่อเป็นการย้ำเตือนให้ผู้ขายได้ทราบว่ามีสินค้าหรือรับบริการจริง

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง ได้มีนโยบายเกี่ยวกับการจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใดๆ ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพให้เล่นได้เพียงวิธีเดียว คือ การส่งชิ้นส่วนของสินค้า หรือบัตรสมนาคุณ หรือบัตรอื่นๆ มาจับสลาก และต้องจับสลากตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต ส่วนวิธีการเล่นอื่นห้ามมิให้อนุญาตโดยเด็ดขาด

นอกจากนี้ยังผ่อนผันให้มีการนำวิธีการส่ง SMS มาใช้ได้ด้วย แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขและวิธีการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำหนด โดยผู้ประกอบธุรกิจที่ประสงค์จะนำวิธีการส่ง SMS ดังกล่าวมาใช้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ให้ใช้วิธีการพิมพ์หมายเลขของผู้ส่ง SMS ที่ร่วมรายการดังกล่าวแล้วนำมาจับสลากตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น

หากผู้ประกอบธุรกิจต่างๆมีความประสงค์จะส่งเสริมการขายสินค้าหรือบริการ โดยจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใดๆจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตก่อน หากฝ่าฝืนมีความผิดตามความในมาตรา 8 และ มาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478 มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50 บาทขึ้นไป จนถึง 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับและอาจมีความผิดตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคอีกทางหนึ่งด้วย

 

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาขออนุญาตชิงโชค

1. ต้องยื่นหลักฐานการเป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่าย ในกรณีของผู้ผลิตต้องเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือโรงงานที่ผลิตสินค้านั้น ส่วนกรณีของตัวแทนจำหน่ายต้องเป็นผู้แทนจำหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศไทยโดยมีสัญญาตัวแทนจำหน่ายที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าเป็นผู้ออกให้อย่างถูกต้อง

2. ขออนุญาตชิงโชคของรางวัลและวิธีการชิงโชคต้องไม่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

3. วิธีการแถมพกหรือเสี่ยงโชคต้องไม่เป็นการหลอกลวงหรือเอาเปรียบประชาชน

4. ถ้าจัดให้มีการแถมพกหรือเสี่ยงโชคของรางวัลในท้องที่ใดต้องขออนุญาตในท้องที่นั้น

5. สถานที่แถมพกหรือเสี่ยงโชคของรางวัลต้องอยู่ในท้องที่ที่เจ้าพนักงานอนุญาตและเป็นที่เปิดเผย ถ้ามีการถ่ายทอดทางสถานีวิทยุหรือโทรทัศน์ต้องมีผู้รู้เห็นที่น่าเชื่อถือได้เป็นพยานด้วย เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของบริษัทที่ร่วมดำเนินการจัดการแถมพกหรือเสี่ยงโชคไม่มีสิทธิร่วมรายการ

6. ต้องระบุรายละเอียดของรางวัลให้ชัดเจน เช่น ชนิด ขนาด จำนวน และราคาสิ่งของ

7. ก่อนออกใบอนุญาตให้จัดรายการ เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตต้องตรวจสอบว่าของรางวัลที่แจ้งนั้นมีอยู่จริง หรือมีหลักฐานจากธนาคารสถาบันการเงิน หรือประกันภัยรับรองว่าผู้จัดรายการจะจ่ายของรางวัลให้จริง

8. ไม่อนุญาตให้นำสิ่งของที่มีลักษณะและราคาเป็นการจูงใจให้ผู้ซื้อมัวเมาในการเสี่ยงโชคมากเกินไปและยากต่อการตรวจสอบมูลค่าที่แท้จริง เช่น เพชร อัญมณีต่างๆ เป็นต้น

9. หากสิ่งของรางวัลนั้นต้องเสียภาษีค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย ผู้จัดต้องระบุและโฆษณาให้ประชาชนทราบด้วยว่าฝ่ายใดเป็นผู้จ่ายภาษี

10. การโฆษณาต้องส่งตัวอย่างการโฆษณาต่อเจ้าพนักงานผู้อนุญาตด้วย ถ้าเป็นการถ่ายทอดสดให้ส่งบทความโฆษณาด้วย